Īn dīesem Augenblīck

bīst du das Eīnzīge was zāhlt



Lass dīch fallen&schlaf ganz eīnfach eīn

Īch werde fūr īmmer an deīner Seīte seīn

Eingang